تلفن های معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر فرشید میرزائی معاون پژوهش و فناوری 32355491 320
دکتر نسرین حسن زاده مدیر امور پژوهشی 32355487 321
دکتر محمدرضا علیمرادی سرپرست کتابخانه مرکزی، مرکز اطلاع رسانی و انتشارات علمی 32355391 333
سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه 32355369 322
دکتر عبدالحسین صالح مسئول پیگیری امور گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32355486
مرضیه کهندل مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری 32355491 320
جمال ابوالحسنی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 32456515 326
مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری 32355369 325
علی برخورداری کارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 32355486
جواد پورتقی کارشناس مسئول امور پژوهشی 32355414 483
حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری 32232073 241
زهرا شعبانی کارشناس فناوری اطلاعات 324
فاطمه شفیعی سرپرست کتابخانه دانشکده عمران و معماری 32233113 259
پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی 32355391 331
معصومه نوروزی کارشناس مدیریت پژوهش و فناوری 32355487 553
مرضیه عظیمی فر کارشناس مدیریت پژوهشی 32355487 554
محمد مهری کارشناس پژوهشی و نشریات علمی 337
علی رسولی کارشناس کتابخانه 333

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.