تلفن های معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر محمد بشیرگنبدمعاون دانشجویی33339844301
دکتر بختیار فتاحیسرپرست حوزه مدیریت امور دانشجویی 32355460302
دکتر سعید آریا پورانرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی32355328303
صدرالله احمدی مجدکارشناس امور دانشجویی
حسین اولیائیمسئول دفتر معاونت دانشجویی 33339844301
رضا نادری مطیعرئیس اداره رفاه دانشجویی32355448266
عباس احمدیمسئول دبیرخانه‌ی معاونت دانشجویی32355463306
رضا مومنیکارشناس تسویه حساب دانشجویی32355463306
امیر حسین رحیمیرئیس اداره تغذیه32355437 312
محمدحسین چهاردولی مسئول کنترل کیفیت تغذیه دانشکده عمران 32232074
محسن هدایتیکارشناس کمیسیون موارد خاص32355463306
حامد طرماحرئیس اداره تربیت بدنی32355329296
زهرا مرادیکارشناس تربیت بدنی خواهران32225315
یاسر کشاورزیانکارشناس مسئول اداره خوابگاه ها33339941308
بهروز کامرانیکارشناس خوابگاه برادران32355415307
سمیرا سامنیکارشناس اداره رفاه دانشجویی32355448266
بهاره خالقیکارشناس تربیت بدنی خواهران32355329295
مریم طاهریکارشناس امور دانشجویی309
سمیه چوبینکارشناس خوابگاه خواهران33339941305

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.