تلفن های معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر امین ترنجیان سرپرست معاونت دانشجویی 32456509 301
داود صلواتی سرپرست مدیریت امور دانشجویی 32355460 302
دکتر مهدی عبداله زاده رافی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 32355328 303
احمد صدیقی کارشناس دانشجویی 32355463 306
حسین اولیائی مسئول دفتر معاونت دانشجویی 32456509 301
رضا نادری مطیع رئیس اداره رفاه دانشجویی 32355448 266
رضا مومنی کارشناس تسویه حساب دانشجویی 32355463 306
امیر حسین رحیمی مسئول امور تغذیه 32355437 312
محمدحسین چهاردولی مسئول کنترل کیفیت تغذیه دانشکده عمران 32232074
حامد طرماح رئیس اداره تربیت بدنی 32355329 296
زهرا مرادی کارشناس تربیت بدنی خواهران 32225315
یاسر کشاورزیان رئیس اداره خوابگاه ها 32456510 308
سمیرا سامنی کارشناس اداره رفاه دانشجویی 32355448 266
مریم طاهری کارشناس امور دانشجویی 311
سمیه چوبین کارشناس خوابگاه خواهران 32456510 305

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.