لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر محمد آتله خانی رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355466 381
دکتر مهشید دشتی سرپرست معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار 391
دکتر شهرام مهری مدیر گروه ریاضی 383
دکتر مهدی راسخی کازرونی مسئول پیگیری امور گروه آمار 389
دکتر مه بانو زهره وندی مسئول پیگیری امور گروه علوم کامپیوتر 391
کبری مولوی کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355466 381
غلام حسین می آبادی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382
سید مهدی موسوی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.