لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر محمد مرادی رئیس دانشکده علوم پایه 32355404 350
دکتر ابراهیم غلامی حاتم معاون دانشکده علوم پایه 32355404 350
دکتر سعیده قیاسوند سرپرست گروه زیست شناسی 346
دکتر مسعود رضوانی جلال سرپرست گروه فیزیک 354
دکتر جواد غلامی مدیر گروه شیمی 357
احمد ایزدی مسئول دفتر دانشکده علوم پایه 32355404 350
مسعود دائمی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 32457431 352
مجید جباری کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 32457431 352

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.