تلفن های حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر ابراهیم محمدی منش رئیس دانشگاه ملایر 32457304-5 201 و 202
دکتر کیومرث قیصری گودرزی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی 32457307 201-202
غلامرضا فارسی مدیر حراست 32457322 213
دکتر محمد آتله خانی سرپرست مدیریت طرح و برنامه 32457317 208
دکتر سید سجاد کاظمی مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 32457314 224
دکتر محمد رضا محبی فر رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی 32457311 216
دکتر حامد چگینی رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 32457315 218
دکتر حسین رضایی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 32457313 209
دکتر مهدی غیاثوندان رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 32457320 220
امیرحسین ناصرپور رئیس گروه برنامه و بودجه
داود صلواتی گزینش کارکنان 32457316 233
رضا جعفری کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر 32457310 204
زهره قیاسوند کارشناس طرح و برنامه 32457318 207
محمد مهری رئیس اداره حفاظت اسناد و رایانه 32457324 214
رسول سرکبود مسئول انتظامات 32457327 219
حسین منصوری کارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 32457321 221-225
مجید مهرابی کارشناس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب 32457309 206
جلال مهدی پناه کارشناس اداره حفاظت فیزیکی 32457325 214

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.