لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر امیرحسین سیاح زاده رئیس دانشکده عمران و معماری 32232346 201
دکتر داریوش دریایی سرپرست معاونت دانشکده عمران و معماری 32230053 203
دکتر علیرضا آذریون مدیر گروه عمران 32228978 252
دکتر پوریا سعادتی وقار سرپرست گروه آموزشی مهندسی معماری 289
رضا مومنی مسئول دفتر دانشکده عمران و معماری 32221977 201
طالب شیرزادی کارشناس تغذیه دانشکده عمران و معماری
داود صالحی مسئول امور عمومی دانشکده عمران و معماری 32230023 288
محمدرضا عزیزی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری 32232073 241
فاطمه شفیعی کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشکده عمران و معماری 32233113 259
مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری 32230052 و 32225316 262
محمدحسین چهاردولی کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری 32230052 و 32225316 237

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.