سه‌شنبه 14 مرداد 1399   10:10:26
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله می توان به ایفای نقش فرهنگ سازی و جامعه اشاره کرد. به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آینده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده و جامعه مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند. با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید اهمیت و جایگاه اداره کل امور فرهنگی و فوفق برنامه در هدایت و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی