جمعه 31 فروردین 1403   03:28:19
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت دانشجویی
1389/9/1 دوشنبه
حوزه معاونت دانشجویی یکی از فعالترین و گسترده ترین حوزه های دانشگاه می باشد که شامل بخش های خوابگاهی، رفاهی، تربیت بدنی، تغذیه و مشاوره است. خدماتی که در این حوزه ارائه می شود تقریباً کلیه ابعاد زندگی دانشجویان را در بر می گیرد و با فراهم آوردن بسترها و زمینه های مناسب در محیط دانشگاه و خوابگاه، موجب رشد و تعالی هر چه بیشتر استعدادهای دانشجویان در ابعاد مختلف علمی، اجتماعی، مهارتهای زندگی، تحرک و نشاط جسمی و روحی می شود. در معاونت دانشجویی کلیه فعالیتهای ستادی و مدیریتی در مورد خدمات مختلف دانشجویی با مشارکت کارشناسان این حوزه انجام می شود و برای اجرا در اختیار بخشهای مختلف آن قرار می گیرد.
معرفی کارکنان
دکتر ایمان پژوهان
معاون دانشجویی
دکتر نادر احمدوند
مسئول پیگیری مدیریت امور دانشجویی
دکتر مهدی عبداله زاده رافی
سرپرست مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
حامد طرماح
رئیس اداره تربیت بدنی
امیر حسین رحیمی
مسئول امور تغذیه