یکشنبه 3 بهمن 1400   21:20:22
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت دانشجویی
1389/9/1 دوشنبه
حوزه معاونت دانشجویی یکی از فعالترین و گسترده ترین حوزه های دانشگاه می باشد که شامل بخش های خوابگاهی، رفاهی، تربیت بدنی، تغذیه و مشاوره است. خدماتی که در این حوزه ارائه می شود تقریباً کلیه ابعاد زندگی دانشجویان را در بر می گیرد و با فراهم آوردن بسترها و زمینه های مناسب در محیط دانشگاه و خوابگاه، موجب رشد و تعالی هر چه بیشتر استعدادهای دانشجویان در ابعاد مختلف علمی، اجتماعی، مهارتهای زندگی، تحرک و نشاط جسمی و روحی می شود. در معاونت دانشجویی کلیه فعالیتهای ستادی و مدیریتی در مورد خدمات مختلف دانشجویی با مشارکت کارشناسان این حوزه انجام می شود و برای اجرا در اختیار بخشهای مختلف آن قرار می گیرد.