پنجشنبه 9 تیر 1401   20:24:58
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت دانشجویی
1389/9/1 دوشنبه
حوزه معاونت دانشجویی یکی از فعالترین و گسترده ترین حوزه های دانشگاه می باشد که شامل بخش های خوابگاهی، رفاهی، تربیت بدنی، تغذیه و مشاوره است. خدماتی که در این حوزه ارائه می شود تقریباً کلیه ابعاد زندگی دانشجویان را در بر می گیرد و با فراهم آوردن بسترها و زمینه های مناسب در محیط دانشگاه و خوابگاه، موجب رشد و تعالی هر چه بیشتر استعدادهای دانشجویان در ابعاد مختلف علمی، اجتماعی، مهارتهای زندگی، تحرک و نشاط جسمی و روحی می شود. در معاونت دانشجویی کلیه فعالیتهای ستادی و مدیریتی در مورد خدمات مختلف دانشجویی با مشارکت کارشناسان این حوزه انجام می شود و برای اجرا در اختیار بخشهای مختلف آن قرار می گیرد.
معرفی کارکنان
دکتر امین ترنجیان
داود صلواتی
دکتر مهدی عبداله زاده رافی
احمد صدیقی
حسین اولیائی
رضا نادری مطیع
رضا مومنی
امیر حسین رحیمی
محمدحسین چهاردولی
حامد طرماح
زهرا مرادی
یاسر کشاورزیان
سمیرا سامنی
مریم طاهری
سمیه چوبین