لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر مهدی هدایتی سرپرست دانشکده کشاورزی 32457508 470
دکتر زهرا موحدی سرپرست معاونت دانشکده کشاورزی 32457508 471
دکتر محمد عبدلی مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی 495
دکتر محبوبه ضرابی مدیر گروه علوم و مهندسی خاک 475
دکتر علیرضا شایگان فر مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز 479
دکتر سعید خلجی سرپرست گروه علوم دامی 424
علی میرزایی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی 32457533 480
مژگان غیاثوند مسئول دفتر دانشکده کشاورزی 32355338 471

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.