تلفن های معاونت توسعه و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر امین ترنجیان معاون اداری و مالی 32457333 240
داود صلواتی سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی 32457334 252
ولی اله زنگنه مدیر امور مالی 32457348-9 241
محسن رضایی رئیس اداره کارگزینی 32457335 254
وحید سرمستی رئیس اداره کارپردازی 32457340 250
اکبر کرمی رئیس اداره امور عمومی 32457338 260
احمد صدیقی رئیس اداره اموال 32457354 263
ابراهیم فراهانی مسئول انبار مرکزی 32457344 262
فریدون زندی مقدم کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی 32457337 253
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32457351 242
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32457351 247
زهرا محمدرضایی کارشناس بایگانی کارگزینی 32457336 258
حسین عبدلی کارشناس اداره کارگزینی 32457335 255
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 32457353 245
محسن هدایتی کارشناس امور مالی 32457352 244
مجید معصومی کارپرداز 32457341 248
بهروز کامرانی کارپرداز 32457341 248
عباس خلیلی کارپرداز 32457342
فاطمه صفری کارشناس دبیرخانه مرکزی 32355388 و 32457339 257
مهدی فراهانی کارشناس امور اداری و رفاه کارکنان 32457347
حسین اولیائی کارشناس اداره اموال
سمیرا سامنی کارشناس امور مالی و حسابداری شبانه 32457352 243
مریم الف خانی کارشناس اداره کارپردازی 32457343 251
صدرالله احمدی مجد کارشناس دبیرخانه مرکزی 32457339 257
فهیمه عاشوری کارشناس دبیرخانه مرکزی 32457339 257

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.