تلفن های معاونت توسعه و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر علی مقدسی معاون اداری و مالی 32355392 240
محبوبه یزدان فر مسئول دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی 32355392 240
ولی اله زنگنه مدیر امور مالی 32456508 241
دکتر محمد دارائی مدیر امور اداری و پشتیبانی 32456506 252
محسن رضایی رئیس اداره کارگزینی 32355381 254
حسین سعیدی خواه رئیس اداره اموال 263
کبری پورمتقی رئیس اداره دبیرخانه 32355388 257
وحید سرمستی رئیس اداره کارپردازی 250
اکبر کرمی کارشناس امور عمومی
ابراهیم فراهانی مسئول انبار مرکزی 32355427 262
فریدون زندی مقدم کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی 32355467 253
بابک تاجیک کارشناس اداره کارگزینی 259
مریم جوکار رئیس اداره رسیدگی به اسناد 32456507 247
زهرا محمدرضایی کارشناس بایگانی کارگزینی 258
نیره روستایی رئیس اداره حقوق و دستمزد 32456507 242
مهدی اسدی کارشناس مسئول امور مالی 245
محسن هدایتی کارشناس امور مالی 32355468 244
مجید معصومی کارپرداز 32456516 248
بهروز کامرانی کارپرداز 248
عباس خلیلی کارپرداز
فاطمه صفری کارشناس دبیرخانه مرکزی 32355388 257
سمیرا سامنی کارشناس امور مالی و حسابداری شبانه 32355468 243
مریم الف خانی کارشناس اداره کارپردازی
صدرالله احمدی مجد کارشناس دبیرخانه مرکزی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.