لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی نورمحمدی نجف آبادی سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 417
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاکاوند معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 425
دکتر یاسین حسینی مدیر گروه علوم ورزشی
دکتر یداله قاسمی پور مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی 409
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند مدیرگروه معارف اسلامی 424
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی 411
دکتر غیاث الدین علیزاده سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 413
دکتر حبیب اله کیانی مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق 421
دکتر محسن نظرزاده سرپرست گروه علوم تربیتی 407
دکتر سید مهدی میرمهدی مسئول پیگیری امور گروه مدیریت 405
زهرا جباری مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 402
احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32457473 418
محمد شمس بخش کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32457473 418

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.