سه‌شنبه 2 مرداد 1403   06:45:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1402/1/1 سه‌شنبه فراخوان مناقصه عمومی خريد پنجره دوجداره آلومينيومي ترمال بريك دانشکده علوم پایه دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد پنجره دوجداره آلومينيومي ترمال بريك دانشکده علوم پایه در سال 1402 به شماره 2001000050000023 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس https://setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 27 اسفند 1401 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 دوشنبه تاریخ 07 فروردین 1402 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز پنج شنبه تاریخ 17 فروردین 1402 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 19 فروردین 1402 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456506 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376