یکشنبه 6 خرداد 1403   22:55:09
1398/7/10 چهارشنبه
1388/8/13 چهارشنبه
دانشکده علوم پایه
دانشگاه ملایر در سال 1389 با افزایش مقطع و تعداد دانشجویان، موفق به اخذ مجوز تاسیس دانشکده علوم پایه گردید. این دانشکده در ابتدا شامل گروههای آموزشی ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی بود که پس از جدا شدن دانشکده ریاضی و آمار شامل رشته های زیست، فیزیک و شیمی می باشد.
گروه زیست شناسی در سال 1389 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود و در سال 1390 با پیگیری انجام شده موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی گیاهی گردیددرحال حاضر این گروه در 3 رشته کارشناسی شامل زیست شناسی گیاهی – زیست فناوری و زیست شناسی میکروبیولوژی و کارشناسی ارشد فیزیولوژی درحال جذب دانشجو می باشد.
گروه فیزیک در سال 1388 با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود و در سال 1389 موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد گردید و در سال 1390 نیز با پیگیری انجام شده موفق به اخذ مجوز جذب دانشجو در مقطع دکتری گرایش حالت جامد شد. درحال حاضر این گروه دارای یک مقطع دکتری حالت جامد ، 2 مقطع کارشناسی ارشد درگرایش های حالت جامد و فوتونیک ویک مقطع کارشناسی است و در تمام مقاطع در حال جذب دانشجو می باشد.
گروه شیمی کاربردی دانشگاه در سال 1386 با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود و در سال 1391 موفق به اخذ مجوز مقطع ارشد شیمی فیزیک گردیداین گروه درحال حاضر دردومقطع کارشناسی شیمی کاربردی وکارشناسی ارشد شیمی فیزیک مشغول به فعالیت است.
 دانشکده علوم پایه درحال حاضر دارای 30 نفر هیات علمی تمام وقت میباشد که در مرتبه علمی دانشیاری واستادیاری در گروه های آموزشی  درحال تدریس وفعالیت می باشند.
در این دانشکده برای رشته های شیمی، فیزیک و زیست آزمایشگاههای اولیه با تجهیزات لازم تهیه گردید.
دراین دانشکده درحال حاضر تعداد 1400 نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

معرفی افراد
دکتر محمد مرادی
رئیس دانشکده علوم پایه
دکتر ابراهیم غلامی حاتم
معاون دانشکده علوم پایه
دکتر سعیده قیاسوند
سرپرست گروه زیست شناسی
دکتر مسعود رضوانی جلال
سرپرست گروه فیزیک
دکتر جواد غلامی
مدیر گروه شیمی
احمد ایزدی
مسئول دفتر دانشکده علوم پایه
مسعود دائمی
کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه
مجید جباری
کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه