معرفی کارکنان
 دکتر حسن ملکی

دکتر حسن ملکی

سمت: سرپرست مسئولیت پیگیری حوزه مدیریت امور دانشجویی

تلفن محل کار: 32355460

تلفن داخلی: 302