معرفی کارکنان
دکتر محمد بشیرگنبد

دکتر محمد بشیرگنبد

سمت: معاون دانشجویی

تلفن محل کار: 32456509

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری علوم و مهندسی آبخیز - آب