سه‌شنبه 2 مرداد 1403   06:37:31
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
فعالیت های پژوهشی
یکشنبه 21 شهریور 1389 مقالات

ردیف

نام نویسنده

عنوان مقاله

زبان مقاله

عنوان مجله

نمایه شده در ( ISI ، ISC ، سایر مراجع ، نمایه نشده)

تاریخ چاپ

1         

بختیارفتاحی

بررسی برخی عوامل محیطی موثر بر رویشگاه گون سفید (Astragalus gossypinus)در مراتع کوهستانی زاگرس

فارسی

مرتع (انجن مرتعداری ایران)

علمی پژوهشی

تابستان 88

2         

علیرضا ایلدرمی

بررسی برخی عوامل محیطی موثر بر رویشگاه گون سفید (Astragalus gossypinus)در مراتع کوهستانی زاگرس

فارسی

مرتع (انجن مرتعداری ایران)

علمی پژوهشی

تابستان 88

3         

بختیارفتاحی

بررسی شکل رویشی و جغرافیایی گیاهی مناطق جلگه ای شمال کشور(مطالعه موردی : نور)

فارسی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی( دانشگاه تبریز)

(علمی -پژوهشی)ISC

بهار 88

4         

علیرضا ایلدرمی

بررسی شکل رویشی و جغرافیایی گیاهی مناطق جلگه ای شمال کشور(مطالعه موردی : نور)

فارسی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی

(علمی -پژوهشی)ISC

بهار 88

5         

محمد رضا الیاسی

اثر سیمان به عنوان یک افزودنی در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم

فارسی

فصلنامه مهندسی حمل و نقل

علمی پژوهشی

چاپ نشده

6         

علیرضا باقریه

اثر سیمان به عنوان یک افزودنی در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم

فارسی

فصلنامه مهندسی حمل و نقل

علمی پژوهشی

چاپ نشده

7         

محمدعسگری

مقایسه تاثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ملایر در درسهای زیست شناسی و مطالعات اجتماعی

فارسی

فصلنامه روانشناسی تربیتی

علمی پژوهشی(ISC)

1388/3/5

8         

داریوش دریایی

کاربردآزمایش نفوذسنج دینامیکی در تخمین مقاومت لایه های آسفالتی

فارسی

فصلنامه جاده

علمی ترویجی

بهار 88

9         

مصطفی حق طلب

کاربردآزمایش نفوذسنج دینامیکی در تخمین مقاومت لایه های آسفالتی

فارسی

فصلنامه جاده

علمی ترویجی

بهار 88

10      

میرمهرداد میرسنجری

the importance of Lake's Ecotourism Potential for Environmental Impact Assessment

انگلیسی

journal of  Environmental Science and Engineering

ISI

چاپ نشده ،پذیرش2009/12

11      

مهدی رضائی صامتی

Computational Methods for Study of Hydrogen Bonding Between Phenol Derivatives with Ethanol

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

ISI

2009

12      

مهدی رضائی صامتی

Computational Study of Transition State of [1,2,5]-Thiadiazolo- [3,4-C]-benzoxadiazole-1-oxide and 3-Oxide with ab initio Methods

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

ISI

2009

13      

مهدی رضائی صامتی

Excess molar volumes and viscosity deviations of the ternary system of 1-butanol + 2-butanol+1, 3-butanediol at T=303.15 K

انگلیسی

Monatsh Chem

ISI

2009

14      

مهدی رضائی صامتی

Ab initio calculations of 31P NMR chemical shielding tensors in alkyl phosphorus compounds and comparison with experimental values

انگلیسی

Journal of Molecular Structure: THEOCHEM

ISI

2008

15      

مهدی رضائی صامتی

Excess molar volumes of ternary mixtures {n-butylacetae+1-butanol+1, 2-butanediol} and {n-butylacetate+1-butanol+1, 3-butanediol} at T=303.15 K

انگلیسی

Journal of Molecular Liquids

ISI

2009

16      

میلاد منافی

Evaluation of High-Grade Sodium Bentonite on Performance and Immune Status of Broilers, Fed Ochratoxin and Aflatoxin

انگلیسی

World Mycotoxin Journal

ISI

2009

17      

میلاد منافی

Comparison of Milk Estrogen and Progesterone Concentration in Induced Heifers and Normally Calved Lactating Cows

انگلیسی

Asian Journal of Animal and Veterinary Advances

ISI

2010

18      

بهمن حیاتی

connes-amenability of multiplier Banach algebras

انگلیسی

Kyoto Journal of Mathematics

ISI

چاپ نشده2010

19      

جلال اکبری

shape sensitivity analysis with design-dependent loadings-equivalence between continuum and discrete derivatives

انگلیسی

journal of structural and multidisciplinary optimization

ISI

2010

20      

جلال اکبری

shape optimisation of concrete arch dams for static and dynamic loads using mesh design velocity

انگلیسی

journal of Dam engineering

ISI

2009

21      

محمد یگانه قطبی

LDH- intercalated D-gluconate: generation of a new food additive-inorganic nanohybrid compound

انگلیسی

journal of Physics and chemistry of solids

ISI

2009

22      

محمد یگانه قطبی

Thermal decomposition pathway  of undoped and doped zinc layered gallate nanohybrid with  Fe3+, Co2+ and Ni2+  to produce mesoporous and high pore volume carbon material

انگلیسی

solid state sciences

ISI

2009

23      

محمد یگانه قطبی

synthesis and characterization of nano-sized ε -Zn(OH)2 and its decomposed product, nano-zinc oxide

انگلیسی

journal of alloys and compounds

ISI

2010

24      

داریوش سوری

band gap determination by absorption spectrum fitting method (ASF) and structural properties of different compositions of (60-x) V2O5 - 40TeO2 - xSb2O3 glasses

انگلیسی

journal of non -crystalline solids

ISI

2009

25      

داریوش سوری

effect of NiO content on the optical band gap, refractive index, and density of TeO2-V2O5-NiO glasses

انگلیسی

journal of materials science

ISI

2009

26      

علیرضا سوری

effect of alumina and zirconia addition on transformation of andalusite to mullite

انگلیسی

advances in applied ceramics

ISI

2009

27      

محمد صادق عبدی مقصودلو

stabilization of nanostructured material using fine  inert ceramic particles

انگلیسی

seramics international

ISI

2010

28      

محمد بشیر گنبد

the influence of anthropogenic activities on intensifying runoff generation and flood hazard in kasilian watershed

انگلیسی

journal of applied sciences

ISI

2009

29      

علیرضا ایلدرمی

بررسی نقش و ارتباط برخی از عوامل توپوگرافی...

فارسی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی( دانشگاه تبریز)

(علمی -پژوهشی)ISC

چاپ نشده(پذیرش 88/12/8)

30      

علیرضا ایلدرمی

بررسی مورفولوژی پرتگاه ها و تحول پسروی جبهه ...

فارسی

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی( دانشگاه تبریز)

(علمی -پژوهشی)ISC

چاپ نشده(پذیرش 88/15/11)

31      

علیرضا ایلدرمی

پهنه بندی حرکات توده ای با استفاده از مدل LNRF ( مطالعه موردی حوضه سد کلان ملایر)

فارسی

فصلنامه جغرافیایی آمایش( دانشگاه آزاد ملایر)

(علمی -پژوهشی)

تابستان 88

32      

اکبر سازوار

تاثیر ناهنجاری ساختاری کف پای صاف و گود بر تعادل پویا در دختران نوجوان

فارسی

نشریه پژوهش در علوم ورزشی

علمی پژوهشی(ISC)

تابستان 88

33      

رشیدرضایی

On the commutativity degree of compact groups

انگلیسی

archiv der mathematik

ISI

2009

34      

مجید رستمی

بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای جو(hordeum vulgare)

فارسی

نشریه پژوهش و سازندگی( جهاد کشاورزی)

ISI

چاپ نشده(پذیرش 88/12/22) تاریخ چاپ زمستان 90

35      

محمد عسگری

هنجاریابی ، اعتباریابی و رواسازی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر

فارسی

فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی

علمی پژوهشی(ISC)

چاپ نشده(پذیرش 88/12/3)

36      

محمد عسگری

شناسایی و تعیین عامل های تدریس اثر بخش اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

فارسی

مجله علوم و فناوری

علمی پژوهشی(ISC)

1387

37      

علی ایمانزاده

تبیین فضای ریزوماتیک و دلالت های آن برای برنامه درسی

فارسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران

علمی پژوهشی(ISC)

بهار 88

38      

مجید رستمی

evaluation of chlorophyll meter data for nitrogen fertilizer management in maize(zea mays L.)

انگلیسی

italian journal of agronomy rivista di agronmia

ISI

2008

39      

فرشید میرزائی

using romberg's extrapolation on quadrature method for numerical solution linear volterra integral equcations

انگلیسی

J. Sci. I. A. U(JSIAU)

علمی پژوهشی(ISC)

2010

40      

محمد بشیر گنبد

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی در ایجادرواناب و خطر سیلاب حوزه آبخیزکسیلیان

فارسی

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

علمی پژوهشی(ISC)

1389

41      

داریوش سوری

DSC and FTIR Spectra of Tellurite-Vanadate glasses containing molybdenum

انگلیسی

Middle-East journal of scientific research

ISI

2010

42      

داریوش سوری

small polaron hopping  conduction in tellurium based glasses containing vanadium and antimony

انگلیسی

journal of non -crystalline solids

ISI

2010