سه‌شنبه 16 خرداد 1402   19:43:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته -گرایش ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه ملایر
ردیفمقطعدانشکده / پژوهشکدهرشته
1دکتریعمران و معماریعمران- سازه
2دکتریمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست
3دکتریعلوم پایهفیزیک ماده چگال
4دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی – آنالیز عددی
5دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
6دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
7دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (پژوهش محور)
8دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (پژوهش محور)
9دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی(پژوهش محور)
10دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی(پژوهش محور)
11دکتریپژوهشکده انگور و کشمشبیوتکنولوژی کشاورزی (پژوهش محور)
12دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و مهندسی محیط زیست (پژوهش محور)
13دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) – مخاطرات محیطی(پژوهش محور)
14دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی(پژوهش محور)
15کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران – ژئوتکنیک
16کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران - سازه
17کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران – محیط زیست
18کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق - مخابرات سیستم
19کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
20کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
21کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مواد- سرامیک
22کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست
23کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
24کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
25کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
26کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع
27کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مراتع
28کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه های آبخیز
29کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی آبخیزداری- آبخیزداری شهری
30کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامی
31کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
32کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیروانشناسی عمومی
33کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمدیریت بازرگانی
34کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیبرنامه ریزی درسی
35کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمدیریت آموزشی
36کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
37کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیعلوم قرآن و حدیث
38کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه دام
39کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه طیور
40کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
41کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
42کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک
43کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
44کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی آب – منابع آب
45کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی
46کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
47کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
48کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
49کارشناسی ارشدعلوم پایهشیمی- شیمی فیزیک
50کارشناسی ارشدعلوم پایهزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
51کارشناسی ارشدعلوم پایهفیزیک- فیزیک ماده چگال
52کارشناسی ارشدعلوم پایهفتونیک
53کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
54کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - آنالیز
55کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - هندسه
56کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی-آنالیز عددی
57کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر
58کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی برق
59کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی معدن
60کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک
61کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مواد
62کارشناسیعلوم ریاضی و آمارآمار و کاربردها
63کارشناسیعلوم ریاضی و آمارریاضیات و کاربردها
64کارشناسیعلوم ریاضی و آمارعلوم کامپیوتر
65کارشناسیکشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
66کارشناسیکشاورزیعلوم و مهندسی خاک
67کارشناسیکشاورزیمهندسی فضای سبز
68کارشناسیکشاورزیمهندسی علوم دامی
69کارشناسیکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
70کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست
71کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی طبیعت
72کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی شیلات
73کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی صنایع مبلمان
74کارشناسیعمران و معماریمهندسی معماری
75کارشناسیعمران و معماریمهندسی عمران
76کارشناسیعلوم پایهفیزیک
77کارشناسیعلوم پایهمهندسی اپتیک و لیزر
78کارشناسیعلوم پایهشیمی کاربردی
79کارشناسیعلوم پایهزیست فناوری
80کارشناسیعلوم پایهزیست شناسی گیاهی
81کارشناسیعلوم پایهمیکروبیولوژی
82کارشناسیادبیات و علوم انسانیحقوق
83کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم تربیتی
84کارشناسیادبیات و علوم انسانیروانشناسی
85کارشناسیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
86کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم ورزشی
87کارشناسیادبیات و علوم انسانیمدیریت کسب و کار