یکشنبه 6 خرداد 1403   23:27:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه نظارت و ارزیابی

یکشنبه 14 آبان 1396 شرح وظایف گروه نظارت و ارزیابی

o اجرای مصوبات و دستور العمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

o جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

o همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

o تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.

o ارزیابی ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده.

o جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و... در دانشگاه.

o ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

o ارزیابی روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

o بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.

o بررسی وضعیت آموزشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخصها و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش.

o بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی، دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی و ارائه گزارش به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

o بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پرورش در دانشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.

o ارتباط با دانشگاههای معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن.

o نظارت و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران با هماهنگی و همکاری معاونت های ذی ربط.

o برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیأت علمی،‌ مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای عملکرد آموزشی،‌ پژوهشی،‌ فرهنگی، اجرایی و... و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوط.

o انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه.

o تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.

o نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.

o نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت های ذی ربط.

o انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه.