دوشنبه 4 تیر 1403   08:29:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گرایش ها و مقاطع گروه روانشناسی

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسیروانشناسی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمشاوره