شنبه 20 خرداد 1402   03:42:52
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
4ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
5ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی
6ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
7ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
8ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدعلوم قرآن و حدیث
9ادبیات و علوم انسانیکارشناسیحقوق
10ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی
11ادبیات و علوم انسانیکارشناسیروانشناسی
12ادبیات و علوم انسانیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی
13ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم ورزشی
14ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمدیریت کسب و کار
15ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمشاوره