دوشنبه 4 تیر 1403   07:02:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد رضایی

دکتر محمد رضایی

دکتر محمد رضایی

سمت: مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32457525

تلفن داخلی: 225

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~mrezaie