پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:29:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
یاسر کشاورزیان

یاسر کشاورزیان

یاسر کشاورزیان

سمت: مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32457524

تلفن داخلی: 566

پست الکترونیکی: yasser.keshavarziyan@gmil.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بین الملل