جمعه 31 فروردین 1403   03:19:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر وحید نائینی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی
دکتر محمد رضایی
مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده فنی و مهندسی
دکتر مهدی حسینی
سرپرست گروه مهندسی مکانیک
دکتر مهیار یوسفی
سرپرست گروه مهندسی معدن
دکتر مرتضی چوبین
سرپرست گروه مهندسی برق
دکتر داور گیوکی
مسئول پیگیری امور گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر علی شانقی
سرپرست گروه مهندسی سرامیک
یاسر کشاورزیان
مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی
ریحانه فرهادی کیا
کارشناس آزمایشگاه
علی برخورداری
کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی