جمعه 31 فروردین 1403   04:49:23
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1402/5/31 سه‌شنبه آگهي مزايده عمومي يک دستگاه خودرو وانت مزدا دانشگاه ملاير
دانشگاه ملایر در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت مزدا بامشخصات ذیل را ازطریق مزايده بفروش برساند لذا از متقاضيان دعوت به عمل ميآید درصورت تمایل از تاریخ انتشارآگهي جهت بازدید از خودرو به دانشگاه ملایر اداره اموال مراجعه نمایند.
شرايط و مدارك
 متقاضيان در مهلت مقرر جهت دریافت اسناد، مدارك و قرارداد فروش خودرو و شرایط آن به سامانه ستاد به نشاني http://setadiran.ir مراجعه نمایند. 
تذكر:
تضمين شركت درمزایده به صورت ضمانتنامه بانکي و به نام دانشگاه ملایر با شناسه 14002648863 باشد.
زمان بازگشایي پيشنهادات در روز پنجشنبه مورخ 16/06/1402 ساعت 10 صبح در دفترمعاون اداری و مالي خواهد بود. 
پس ازاعلام نتيجه برنده مزایده موظف است از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز 100% ثمن معامله اقدام و قرارداد خرید را امضاء نمایند، در غير این صورت سپرده شركت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد و در صورت امتناع نفر دوم سپرده وی نيز ضبط خواهدشد.
شركت درمزایده هيچ گونه حقي ایجاد نخواهد نمود و دانشگاه درقبول و رد هركدام از پيشنهاد دهندگان و یا منتفي نمودن مزایده مختار است.
برنده مزایده متعهد ميگردد كه مشمول قانون ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت مصوب 29 دی ماه 1377 نمي باشد.
هزینه آگهي برعهده برنده مزایده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 081-32355368 مدیریت امور حقوقي دانشگاه تماس حاصل فرمایيد.
روابط عمومي دانشگاه ملاير
نسخه قابل چاپ