جمعه 31 فروردین 1403   03:39:31
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1401/6/1 سه‌شنبه منقضی شده است فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی،تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ملایر در سال 1401-1402 (نوبت دوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی،تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ملایر در سال 1401-1402 به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس https://setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 31 مرداد 1401 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز دو‌شنبه تاریخ 07 شهریور 1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز پنجشنبه تاریخ 17 شهریور 1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ  19 شهریور 1401
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
نسخه قابل چاپ