شنبه 20 خرداد 1402   05:17:48
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1401/5/12 چهارشنبه منقضی شده است فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی،تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ملایر در سال 1401-1402
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی،تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ملایر در سال 1401-1402 به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس https://www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 12 مرداد 1401 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز سه‌شنبه تاریخ 18 مرداد 1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 29 مرداد 1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ  30 مرداد 1401
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
نسخه قابل چاپ