دوشنبه 4 تیر 1403   07:57:09
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف امور اداری و پشتیبانی
سه‌شنبه 25 خرداد 1389

-          اجرای سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ،استخدامی و پشتیبانی .

-          نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه .

-          تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط ومصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید .

-          مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری .

-          مطالعه و بررسی رسته های شغلی دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح ،برنامه و بودجه .

-          ایجاد ونگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه .

-          برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهاد های لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی .

-          پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط .

-          همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانهای،اموال و تاسیسات .

-          انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحد های مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط .

-          شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان .

-          نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف .

-          انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط .

-          تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور .

-          برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .

-          نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم .

-          همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح ، برنامه و بودجه .

-          نظارت بر امور حضور و غیاب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان  ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات علمی ).

-          مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اضهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .

-          رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم .

-          نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه .