پنجشنبه 9 تیر 1401   20:19:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف دفتر فنی و طرح های عمرانی
چهارشنبه 26 خرداد 1389

-         کسب اطلا عات دقیق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخیص اولویتها و دفاع از بودجه پیشنهادی طرحها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مراجع دیگر.

-         برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه .

-         نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.

-         انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

-         همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبیق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط.

-         شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت های مربوط به طرحها.

-         برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیاز های مهندسین مشاور و طرحهای عمرانی.

-         تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد.

-         تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه. 

-         کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه و پردیسهای اقماری و پیگیری های لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهای کالبدی آن.

-         جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه ی آنها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.

-         نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی.

-         رسیدگی و نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقد قرارداد اداره می شود.

-         برقراری ارتباط با سازمانهای ذیربط به منظور تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی مورد نیاز.

-         تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.

-         همکاری با مجریان طرحها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه ی طرحهای پیش بینی شده.

-         بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای لازم.

-         رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.

-         رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مهندسین مشاور.

-         بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.

-         شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.