چهارشنبه 17 خرداد 1402   19:32:27
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

دریافت اطلاعات

سامانه ثبت پیشنهاد ارائه دروس
توضیحات
توجه : دانشجویان محترم توجه داشته باشند که این کار به منزله انتخاب واحد نیست و هیچ حقی برای دانشجو و هیچ گونه تکلیفی برای دانشگاه ازجهت ارایه درس و یا افزایش ظرفیت ایجاد نمی نماید. همچنین تصمیم گیری در مورد ارایه دروس مورد تقاضا برعهده مدیران محترم گروه ها می باشد.
اطلاعات
* نام و نام خانوادگی: * کد ملی
* شماره دانشجویی * تلفن همراه
* دانشکده * گروه آموزشی
* نام درس کد درس
توضیحات