پنجشنبه 9 تیر 1401   23:19:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1400/3/10 دوشنبه دستورالعمل نحوه تعیین اعضای هیات علمی نمونه کشوری
به اطلاع اعضای هیأت علمی می رساند فایل بخشنامه وزارتی تعیین  اعضای هیات علمی نمونه کشوری به پیوست بارگذاری شده است.
از اعضای واجد شرایط درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22 خرداد 1400 فرم های تکمیل شده را به دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل یا به آدرس پست الکترونیک pr.malayeru@gmail.com ارسال نمایند.
فايلها
پيوست 1 صورتجلسه كميته منتخب اعضاي هيئت علمي نمونه (درج نام مؤسسه محل خدمت معرفي شدگان).doc 65.536 KB
پيوست 2 جدول امتيازات عضو هيئت علمي پيشنهادي به عنوان عضو هيئت علمي نمونه كشوري.docx 29.01 KB
پيوست 3 خلاصه پرونده عضو هيئت علمي پيشنهادي.docx 39.957 KB
دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي هيات علمي نمونه کشوري.pdf 2.34 MB
راهنماي تكميل فرمهاي پيوست دستورالعمل نحوه انتخاب اعضاي هيئت علمي نمونه کشوري.pdf 82.794 KB