معرفی کارکنان
دکتر حمید نوری
فهیمه عاشوری
دکتر مهدی هدایتی
کریم ابراهیمی
  • 1391/8/16 سه‌شنبه کریم ابراهیمی رئیس اداره حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
دکتر فاطمه ساریخانی
علی شریفی
راضیه سلیمانی
  • 1391/8/16 سه‌شنبه راضیه سلیمانی مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها
میثم خانجان
1