معرفی کارکنان
دکتر علی نهاوندی

1392/11/1 سه‌شنبه

دکتر علی نهاوندی

سمت: مدیر امور آموزشی دانشگاه

تلفن محل کار: 33339983

تلفن داخلی: 283

پست الکترونیکی: ali.nahavandi@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تبریز، 1385 کارشناسی ارشد: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تبریز، 1387 دکتری: مهندسی برق قدرت، دانشگاه تبریز، 1393