چهارشنبه 10 آذر 1400   18:33:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
سامانه های تربیت بدنی
سامانه ثبت نام دوره های ورزشی فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان
اطلاعات عضو شاغل در دانشگاه (پدر یا مادر)
* نام و نام خانوادگی: * کد ملی:
* تلفن همراه
اطلاعات دوره ها و فرزند
ثبت اطلاعات دوره های ورزشی فرزندان کارکنان
ویرایش حذف

* نام و نام خانوادگی فرزند:
* سن فرزند:
* جنسیت:
* نام دوره: