همایش ها و رویدادها

تمدید شد: ایده‌شو نوآوری در صنایع غذایی انگور و کشمش
اصول و روش های نوین پرورش انگور
کارگاه اصول احداث تاکستان های داربستی 2
همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی
کارگاه اصول احداث تاکستان های داربستی و مدیریت پاییزه تاکستان ها
کارگاه آموزشی مدیریت پاییزه باغات انگور
کارگاه های تخصصی برگزار شده
چهارمین کنفرانس ملی صنعت انگور و کشمش ایران
سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش
دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش
همایش ملی انگور و کشمش
1