همایش ها و رویدادها

کارگاه های تخصصی برگزار شده
زمان: شنبه 5 آبان 1397
مكان: پژوهشکده انگور و کشمش

ردیف

موضوع کارگاه

تاریخ برگزاری

1

به زراعی انگور

25 بهمن 91

2

سرمای بهاره و هرس انگور

11 اردیبهشت 92

3

مدیریت تاکستان ها و روش های آبیاری انگور

7 مهر 93

4

راه های کاهش خسارت سرمازدگی در باغات انگور

21 اسفند 93

5

تولید و مدیریت انگور و کشمش

6 خرداد 94

6

آبیاری تاکستان ها

24 دی 94

7

مدیریت تنش ها در باغات

7 خرداد 95

8

تغذیه تاکستان ها

4 آذر 95

9

مدیریت هرس، سرمازدگی، تغذیه، آفات و بیماری های انگور

29 فروردین 96

10

1-تغذیه و سرمازدگی بوته های انگور

2-ریشه دار کردن قلمه ها و هرس و تربیت انگور

22 آذر 96

11

1-مدیریت تنش سرما و یخ زدگی در تاک

2-مدیریت تنش خشکی و آب در مراحل بحرانی رشد تاک

6 دی 96

12

انتقال یافته های نوین مدیریتی در باغات انگور

17 اسفند 96

13

مدیریت آبیاری و تنش خشکی در باغات انگور

19 اردیبهشت 97

14

مدیریت آبیاری و بازاریابی انگور و کشمش

24 اردیبهشت 97

25 اردیبهشت 97

15

آفات و بیماری های کلیدی در انگور

7 خرداد 97