كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعات
دوشنبه 28 مهر 1399 اعضای کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه ملایر
ردیف نام و نام خانوادگی سمت رشته/مدرک تحصیلی مرتبه علمی
1 دکتر خسرو سایوند رئیس/ عضو اصلی ریاضی/دکترای تخصصی دانشیار
2 دکتر فرشید میرزایی دبیر/ عضو اصلی ریاضی/دکترای تخصصی استاد
3 دکتر نسرین حسن‌زاده کارشناس کمیته آلودگی محیط زیست/دکترای تخصصی استادیار
4 دکتر سجاد کاظمی حقوقدان/ عضو اصلی حقوق جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی استادیار
5 دکتر محمد کاکاوند روحانی/ عضو مشاور دائمی فقه و اصول/دکترای تخصصی استادیار
6 دکتر امید چترآبگون متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی آمار/دکترای تخصصی استادیار
7 دکتر عظیم عزیزی متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی پرستاری/دکترای تخصصی استادیار
8 دکتر سعید آریاپوران پژوهشگر/ عضو اصلی روانشناسی/دکترای تخصصی دانشیار
9 دکتر یاسین حسینی پژوهشگر/ عضو اصلی بیومکانیک ورزشی/دکترای تخصصی استادیار