كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعات
دوشنبه 28 مهر 1399 اهداف كميته اخلاق در پژوهش
1- رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش هاي كيفي، توليدي، علوم پايه، مداخله اي، كارآزمايي باليني، اپيدميولوژيك تحليلي، اپيدميولوژيك توصيفي و طرح هاي مبتني بر اطلاعات بيمارستاني يا درمانگاهي.
2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق.
3- حفظ حقوق آزمودني، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق.
4- پيشگيري از اجراي طرح هاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي.
5- ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در تحقيقات.