آزمایشگاه ها و کارگاه ها
شنبه 26 مهر 1393 آزمایشگاه مرکزی شهیدفرهادتوسکی

نام دستگاه

 

اتمیک ابزوربشن( novaa400)

قابلیت شناسایی 64 عنصرفلزی

اتمیک تک لامپی (contro 700)

قابلیتشناسایی104عنصرفلزی

Xrd

 

Hplc

 

Toc

قابلیت شناسایی کربن آلی

دستگاه سنجش ضرایب فیزیکی محصولات کشاورزی

 

کلدال

 

سوکسله

 

سانتریفیوژ یخچالدار

18000 دور و 20- درجه

دیپ فریز 70- درجه

 

ژرمیناتور 600 لیتری

 

GC دستگاه

در حال نصب