دستگاه های آزمایشگاهیبيشتر
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 طیف سنج مرئی فرابنفش analytikjena spekol2000


توضيحات:

 آزمایشگاه مربوطه:آزمایشگاه مرکزی شهید فرهاد توسکی دانشگاه ملایر

خاصیت اندازه گیری:  جذب و عبور

شماره تماس آزمایشگاه:08132355414

عنوان دستگاه: UV-Visible spectrophotometry