دستگاه های آزمایشگاهیبيشتر
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 کروماتوگرافی گازیGC


توضيحات:

آزمایشگاه مربوطه:آزمایشگاه مرکزی شهید فرهاد توسکی دانشگاه ملایر

خاصیت اندازه گیری:  فیزیکی و شیمیایی

شماره تماس آزمایشگاه:08132355414

عنوان دستگاه: Gas Chromatography Spectrometry 

محدودیتهای دستگاه: این دستگاه برای مواد قابل تبدیل به گاز و ترجیحا مواد الی می باشد و مواردیکه نقطه جوش معین نیست یا در مخلوط آنها آب موجود است، قابل اندازه گیری نیست.