كوچك يا بزرگ كردن بخش :.سامانه های تکریم دانشجویی
سامانه ارزیابی ایده های دانشجویی
دسته بندی ایده های دانشجویی
* دسته بندی ایده
مشخصات دانشجو
* نام و نام خانوادگی * شماره دانشجویی
* پست الکترونیک تلفن تماس
مشخصات ایده پیشنهادی
* ایده پیشنهادی
مواد و روش ها