كوچك يا بزرگ كردن بخش :.صندوق قرض الحسنه کارکنان
سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساختار کلی و اعضای هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه کارکنان

مجمع عمومی :

صندوق هر ساله  جلسه مجمع عمومی سالانه را تشکیل و نسبت به ارائه گزارش­های مربوطه اعم از تراز عملیات مالی و عملکرد سالانه صندوق اقدام می­نماید. همچنین در پایان هر سال نسبت به تقسیم سود انباشته به نسبت موجودی اعضا اقدام می­نماید.

هیات مدیره :
هیات مدیره صندوق قرض الحسنه متشکل از 5 نفر از اعضای محترم که هر دو سال یکبار  توسط اعضاء صندوق انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها در سالهای آتی بلامانع می باشد .

اعضاء هیات مدیره:
در تاریخ 24 اسفند1395 در مجمع عمومی سالیانه، انتخابات هیات مدیره انجام گرفت و افراد مشروحه ذیل انتخاب گردیدند.
1. آقای جواد پورتقی                        رئیس هیأت مدیره

2. آقای مهدی اسدی                      نایب رئیس و حسابدار

3. آقای عباس عزیز محمدی              عضو اصلی

4. آقای مجید مهرابی                      عضو اصلی

5. آقای علی برخورداری                          عضو اصلی

6. آقای علیرضا زند عباس آبادی          بازرس

بيشتر