چهارشنبه 10 آذر 1400   18:49:50
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
پژوهشکده نانو
دوشنبه 9 خرداد 1390 اعضای گروه ساخت نانو مواد

نام

رشته

زمینه تخصصی در علوم نانو

دکتر داریوش سوری

فیزیک ماده چگال

سنتز نانومواد بلوری و آمورف

دکتر نادر قبادی

ساخت نیمه رساناهای نانو ساختار

دکتر محمود گودرز ناصری

ساخت نانو فریت های مغناطیسی

دکتر  محمد یگانه قطبی

مهندسی نانومواد ونانوفناوری

ساخت نانومواد متخلخل

دکتر مسعود سکاکی

مهندسی مواد

ساخت نانومواد

مهندس محمدصادق عبدی مقصودلو

مهندسی مواد

ساخت نانومواد

شهریار مهدوی حاجیلویی

خاکشناسی

اثرات زیست محیطی نانومواد

نسخه قابل چاپ