سه‌شنبه 2 مرداد 1403   06:47:23
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

حوزه ریاست دانشگاه

دوشنبه 25 تیر 1397 وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ،پژوهشی فرهنگی ،دانشجویی ،اداری ومالی ، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح .

- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستهای علمی ،آموزشی و پژوهشی .

- هدایت فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی ،اداری و مالی و عمرانی دانشگاه .

- ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امناء

- نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح.

- مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

- نصب و عزل اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروههای آموزشی (با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 4 آیین نامه مدیریت دانشگاهها.

- اجرای مصوبات وآیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .

- تهیه و پیشنهاد سیاستها ،اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیات امناء.

- ارائه پیشنهاد تاسیس ،توسعه ،انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه .

- ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه .

- نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاح .

- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیات علمی ،دانشجویان ،کارمندان )در چهار چوب ضوابط و مقررات مصوب .

- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم (با هماهنگی هیات رئیسه دانشگاه ) برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امناء.

- پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگی هیات رئیسه ) به هیات امناء.

- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی ودوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد (با هماهنگی هیات رئیسه )به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .