معرفی کارکنان
دکتر داود اخضری

1394/2/23 چهارشنبه

دکتر داود اخضری

سمت: رئیس گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228