معرفی کارکنان
دکتر محمد ستاری کیکله

1392/11/1 سه‌شنبه

دکتر محمد ستاری کیکله

سمت: مسئول پیگیری ریاست گروه تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355390

تلفن داخلی: 278