معرفی کارکنان
دکتر عیسی سلگی

دکتر عیسی سلگی

دکتر عیسی سلگی

سمت: سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355390

تلفن داخلی: 278