معرفی کارکنان
حسین اولیائی

حسین اولیائی

سمت: مسئول دفتر معاونت دانشجویی

تلفن محل کار: 32456509

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: hossin_454545@yahoo.com