معرفی کارکنان
سمیرا سامنی

سمیرا سامنی

سمت: کارشناس اداره رفاه دانشجویی

تلفن محل کار: 32355448

تلفن داخلی: 266