معرفی کارکنان
مریم طاهری

مریم طاهری

سمت: کارشناس امور دانشجویی

تلفن داخلی: 311

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی